พันธกิจ

พันธกิจ(หลัก)

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ปดระชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 
3. ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

พันธกิจ(รอง)

1. บูรณาการเกี่ยวกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
กระทำความผิดทางอาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ(สนับสนุน)

 

1.              กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานในสังกัด
2. ควบคุมตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัดและตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของ 
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อื่น ของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในภารกิจของตำรวจ
6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และการบริหาร

 

พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4960
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
26
61
437
4059
1316
1214
4960

Your IP: 118.172.154.189
Fri, 19 Oct 2018 23:00:04 +0000
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top